ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:แนวทางปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมทร.ศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 view
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563) view
ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 view
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอ่ศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยุบเลิกส่วนงานภายในระดับกอง ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงานและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง view
ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเพื่อดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่องกำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view