ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Self- Assessment) view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ view
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ของหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 view
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายอื่นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ view
ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 view
การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงาน จำนวน 12 เรื่อง view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอความร่วมมือนักศึกษา(เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน) กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562(ฤดูร้อน) view
เปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 view