ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา view
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทา view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 และ ปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 view
ขั้นตอนและการใช้งาน Srivijaya WiFi [e-Passport] ด้วยบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (RMUTSV e-Passport) view
ประกาศกำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view