ประชาสัมพันธ์ : การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย และการประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล