ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส