สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    


ชื่อ-สกุล : นายปริญญา   สุนทรวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                     
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมโทรคมนาคม                            
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                         

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า    


ชื่อ-สกุล : นางสาวนทิตา    จิรโสภณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลังสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า                    
วุฒิการศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิทยาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ)
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : thantita.c@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                         

อาจารย์


ชื่อ-สกุล : ดร.อาคม   ลักษณะสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                    
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                         
ชื่อ-สกุล : นายไพโรจน์    แสงอำไพ
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                                                       
วุฒิการศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                         
ชื่อ-สกุล : นายสันติ การีสันต์
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                    
วุฒิการศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : Ksanti_mut@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                         
ชื่อ-สกุล : ดร.สุพร   ฤทธิภักดี
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                    
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)                
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : SUPORN44US@yahoo.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                         
ชื่อ-สกุล : นายอภิรัญธ์   จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                     
วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : apiruunchanthong@gmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                         
ชื่อ-สกุล : นายสันติพงษ์   คงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                     
วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : Santiphong@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :