รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ชื่อ-สกุล : ดร.จิราภา  ชาลาธราวัฒน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา          
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การบัญชี) 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-817-3349
E-mail : loma_cim@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ชื่อ-สกุล : นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา                                        
วุฒิการศึกษา : จิตวิทยาการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 087-389-4229
E-mail : Kaem4_th@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพยางค์  ทองสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : บช.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-830-8385
E-mail : naruapol@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


ชื่อ-สกุล : นางนนทยา  ใจรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-904-8868
E-mail : nuch.nontaya@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานหอพักนักศึกษา


ชื่อ-สกุล : นางอมรรัตน์  ไกรปราบ
ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก                     
วุฒิการศึกษา : ม.3
เบอร์โทรศัพท์ : 087-622-9726
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายบุญล้อม รักษาพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก                         
วุฒิการศึกษา : ม.3
เบอร์โทรศัพท์ : 087-465-3902
E-mail :  
หน้าที่ :