สาขาวิศวกรรมโยธา

หัวหน้าสาขา


ชื่อ-สกุล : นางสาวชลดา  กาญจนกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
 


หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา


ชื่อ-สกุล : นายนภดล ศรภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Structural Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : napadonxx@yahoo.co.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา


ชื่อ-สกุล : นายประสาร จิตร์เพ็ชร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Transportation Engineering
E-mail : prasan.j@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นายชูเกียรติ ชูสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Construction Management
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : Chookiat56@yahoo.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : ผศ. บรรเจิด กาญจนเจตนี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Geotechnical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : bancherd_k@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นายดุสิต ชูพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng. (Candidate) in Civil Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : dusit65@yahoo.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Water Resources Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : chayanat.b@gmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นายทวิช กล้าแท้
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Structural Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : klathea@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นายปิยะพงศ์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Transportation Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : bank_civile@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Geotechnical Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : kongkit.y@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             

 

 

 
 
ชื่อ-สกุล : นายนภดล ศรภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Structural Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : napadonxx@yahoo.co.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา