หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หัวหน้าหลักสูตร


ชื่อ-สกุล :   นางสาวจุฑามาศ  พรหมมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                    
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-330-9981
E-mail : juthamas.p@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :                                                                                                  

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ชื่อ-สกุล :   นางสาวน้ำฝน  จันทร์นวล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                    
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
เบอร์โทรศัพท์ : 088-399-6498
E-mail : loveypiggygames@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :                                                                                                  
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกฤตชญา  เทพสุริวงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                    
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-531-9584
E-mail : tkritchaya@yahoo.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :                                                                                                  
ชื่อ-สกุล :   นางสาวนาถนลิน สีเขียว
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                    
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
ผลงาน :                                                                                                  
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอัญชิษฐา กิ้มภู
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว                    
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
ผลงาน :