หลักสูตรวิชาการบัญชี

หัวหน้าหลักสูตร


ชื่อ-สกุล :   นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
ความเชี่ยวชาญ :                                                                                                     

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ชื่อ-สกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การบัญชี) 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-652-2103
E-mail : Kwanhatai.j@rmutsv.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : - ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
      - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพหนังสือ/ตำราทางด้านการบัญชี
      - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชากร
      - วิทยากร                                                                                       
ชื่อ-สกุล :   นายอาทิตย์  สุจเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การบัญชี) 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-274-1122
E-mail : arthitgolden@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : - ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
      - วิทยากร                                                                                       
ชื่อ-สกุล :   ดร.จิราภา  ชาลาธราวัฒน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การบัญชี) 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-817-3349
E-mail : loma_cim@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : - ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
      - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย
      - วิทยากร                                                                                       
ชื่อ-สกุล :   นางนิตยา  ทัดเทียม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา : บช.ม. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 087-264-4114
E-mail : nittaya-1974@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ : - ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
      - วิทยากร                                                                                       
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอาภรณ์  แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา : ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
บช.ม. (การบัญชี) 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-990-1247
E-mail : applewan123@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ : - ประสบการณ์สอนกว่า 5 ปี
      - วิทยากร                                                                                       
ชื่อ-สกุล :   นางสาวพิมพิศา  พรหมมา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา : ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอก
บธ.ม. (การบัญชี) 
เบอร์โทรศัพท์ : 084-445-1431
E-mail : pimpisa.rmutsv@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : - ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
      - วิทยากร                                                                                       
ชื่อ-สกุล :   นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี         
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บัญชีบริหาร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-528-7222
E-mail : kamonnan_lim@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ : - ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
      - วิทยากร