หลักสูตรวิชาการจัดการ

หัวหน้าหลักสูตรการจัดการ


ชื่อ-สกุล : นายเกริกวุฒิ  กันเที่ยง
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป       
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป                                         
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
เบอร์โทรศัพท์ : 09-5023-5363
E-mail : Kroekwut_48@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                      

อาจารย์


ชื่อ-สกุล : นางวาจิศา จันทรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9873-3183
E-mail : Wachisa.j@gmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                      
ชื่อ-สกุล : างสาวนาตยา ชูพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป                                      
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7693-5055
E-mail : Naya_1971@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                      
ชื่อ-สกุล : นางสาวเมธาพร มีเดช
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6457373
E-mail : Kafair2550@gmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                                      
ชื่อ-สกุล : นางพิมพรรณ จิตนุพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป              
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 08-0057-9931
E-mail : Pimpan_pinto@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :