ฝ่ายบริหารและวางแผน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน


ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ  บัวทองเกื้อ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน               
วุฒิการศึกษา : M.Eng. in Water Resources Engineering
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail : hayanat.b@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน


ชื่อ-สกุล : นางรัชนู  ใยสุหร่าย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไปทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 085-068-0576
E-mail : rmutsvplan2012@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ฝ่ายบริหารและวางแผน


ชื่อ-สกุล : นางมณเฑียร  อรุณรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                 
วุฒิการศึกษา : ปวส. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-469-8292
E-mail : mien_1975@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

แผนกงานสารบรรณ


ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร  พรหมอนุมัติ
ตำแหน่ง :                                    
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

แผนกงานการเงิน


ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริขวัญ  ศรีนวล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 087-997-6749-3
E-mail : khwan_2927@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวฟาริสา  แวลาเตะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                 
วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-629-7597
E-mail : sa_tanee@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายไฉน  วรรณประดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                
วุฒิการศึกษา : ปวส. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-887-2538
E-mail : chanaihot@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            


แผนกงานพัสดุ


ชื่อ-สกุล : นางกรวดี เรืองทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 091-163-3546
E-mail : korn_r2519@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นางสาวนพวรรณ  ทองบุญชู
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ                             
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 087-389-6823
E-mail : sai_pok@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานแผนงานและงบประมาณ


ชื่อ-สกุล : นางรัชนู  ใยสุหร่าย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไปทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 085-068-0576
E-mail : rmutsvplan2012@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานบุคลากร


ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราวรรณ สุดใจใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         
วุฒิการศึกษา : การบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 089-222-1148
E-mail : chirawan222@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

แผนกงานประชาสัมพันธ์


ชื่อ-สกุล : นางสาวญาณนันท์  รับความสุข
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์                           
วุฒิการศึกษา : สส.บ. (นิเทศศาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-596-8398
E-mail : yananun.r@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานบัญชี


ชื่อ-สกุล : นางเกษรา  พูลติ้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี                       
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-630-9916
E-mail : kittycat_2008@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นางเอกอนงค์  จันทร์ปราง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี                           
วุฒิการศึกษา : บช.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 088-168-8959
E-mail : ann.prea@yahoo.co.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานยานพาหนะ


 

ชื่อ-สกุล : นายเกริกวุฒิ  กันเที่ยง
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานยานพาหนะ                        
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
เบอร์โทรศัพท์ : 09-5023-5363
E-mail : Kroekwut_48@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายจีรศักดิ์  เสนเรือง
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค                               
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ช่างยนต์)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6302634
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

 

ชื่อ-สกุล : นายทวีศักดิ์  จันทร์สน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์                         
วุฒิการศึกษา : ม.3
เบอร์โทรศัพท์ : 083-176-1908
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายมนต์ชัย  ใจรังษี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์                           
วุฒิการศึกษา : ม.3
เบอร์โทรศัพท์ : 081-677-4093
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

แผนกงานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย


ชื่อ-สกุล : นายสุทธิเดช  เกศมี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-689-3136
E-mail : sutthidat.k@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายศุภวัฒน์   จันทร์ปราง
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                            
วุฒิการศึกษา : คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
เบอร์โทรศัพท์ : 080-530-9287
E-mail : supawat.j@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายจีรศักดิ์  เสนเรือง
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค                               
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ช่างยนต์)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6302634
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายทศพร  ใจรักษ์
ตำแหน่ง :                         
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :