ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : อ.วาจิศา  จันทรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย                 
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9873-3183
E-mail : Wachisa.j@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : นายศุภณัฐ  พรหมคีรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                     
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-086-1731
E-mail : supanut.p@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาภรณ์ แซ่เดี่ยว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-592-9434
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติมา  เรืองทอง
ตำแหน่ง :                                 
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

แผนกงานวิทยบริการ


ชื่อ-สกุล : นายอนุสรณ์  สนธิคุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                     
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-290-7389
E-mail : anusorn.s@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ชาติ วุฒิกรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                
วุฒิการศึกษา :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวชันดานีย์  ทรัพย์พจน์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์                                   
วุฒิการศึกษา : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 093-617-9903
E-mail : daneekondee2132@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา


ชื่อ-สกุล : นางสาวมัติยาภร์  ศรีใส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 087-466-3344
E-mail : auloveaea_ka@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

แผนกงานสหกิจศึกษา


ชื่อ-สกุล : นายสมชาย  เรืองทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา                                  
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-172-7512
E-mail : somchaie-30@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานทะเบียนและวัดผล


ชื่อ-สกุล : นางกัญญารัตน์  ใจรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                               
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-726-6942
E-mail : Kanyarat.j@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานหลักสูตรและตำราเรียน


ชื่อ-สกุล : นางสาวจรินพร  กิจบุญชู
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                         
วุฒิการศึกษา : ปวช. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-182-8086
E-mail : jairungsri_not@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานบริการวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริทรัพย์  คล้ายโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-576-8455
E-mail : sirisab.k@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                  
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-630-9916
E-mail : brokenheartmumu@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี


ชื่อ-สกุล : นางสาวอริญรดา  มานพศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-172-4340
E-mail : manopsin_piew@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ประจำหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพยางค์  ทองสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : บช.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-830-8385
E-mail : naruapol@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพยางค์  ทองสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : บช.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-830-8385
E-mail : naruapol@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                  
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-630-9916
E-mail : brokenheartmumu@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
 

ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อ-สกุล : นางสาวอริญรดา  มานพศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-172-4340
E-mail : manopsin_piew@hotmail.com
หน้าที่ :