รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : นายไพโรจน์  แสงอำไพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย                 
วุฒิการศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ :  
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย                                              
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การทำบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 095-769-3494
E-mail : neatlada@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาภรณ์ แซ่เดี่ยว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-592-9434
E-mail :  
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานวิทยบริการ


ชื่อ-สกุล : นายอนุสรณ์  สนธิคุณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                     
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-290-7389
E-mail : anusorn.s@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นายศุภณัฐ  พรหมคีรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                     
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-086-1731
E-mail : supanut.p@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            
ชื่อ-สกุล : นางสาวชันดานีย์  ทรัพย์พจน์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์                                   
วุฒิการศึกษา : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 093-617-9903
E-mail : daneekondee2132@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา


ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดาทิพย์  แซ่ฉ่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                  
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-271-6853
E-mail : tidatip.s_167@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานสหกิจศึกษา


ชื่อ-สกุล : นายสมชาย  เรืองทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา                                  
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-172-7512
E-mail : somchaie-30@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานทะเบียนและวัดผล


ชื่อ-สกุล : นางกัญญารัตน์  ใจรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                               
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-726-6942
E-mail : Kanyarat.j@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานหลักสูตรและตำราเรียน


ชื่อ-สกุล : นางสาวจรินพร  กิจบุญชู
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                         
วุฒิการศึกษา : ปวช. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 083-182-8086
E-mail : jairungsri_not@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

แผนกงานบริการวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริทรัพย์  คล้ายโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-576-8455
E-mail : sirisab.k@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ประจำหลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นางสาวพีรพร  รักษาคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-839-1078
E-mail : rung_peerapon@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี


ชื่อ-สกุล : นางสายหยุด  ด้วงหวัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-730-6134
E-mail : saiyud_d@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ประจำหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


ชื่อ-สกุล : นางสาวมัติยาภร์  ศรีใส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 087-466-3344
E-mail : auloveaea_ka@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ประจำหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราวรรณ สุดใจใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         
วุฒิการศึกษา : การบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 089-222-1148
E-mail : chirawan222@gmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม  มินสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา      
วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-420-5312
E-mail : chalerm_m_005@hotmail.com
หน้าที่ :  
     
                                                                                            

ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริขวัญ  ศรีนวล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (การบัญชี)
เบอร์โทรศัพท์ : 087-997-6749-3
E-mail : khwan_2927@hotmail.com
หน้าที่ :