หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หัวหน้าหลักสูตร


ชื่อ-สกุล : นายศักรินทร์ กลีบแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3885586
E-mail : Sakkarin.k@rmutsv.ac.th
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ชื่อ-สกุล : นางอารีรัตน์ ชูพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์    
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9782438
E-mail : U-areerat@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว
ตำแหน่ง : อาจารย์                                
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9391889
E-mail : asaowakon@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :  
                                                                                             
ชื่อ-สกุล : นางสุพัชชา คงเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6902012
E-mail : supacha_k@hotmail.com
หน้าที่ :  
ผลงาน :