ผู้ประกอบการ สุดปลื้ม มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ผลิกกระบวนการคิดต้นทุนให้ถูกต้องไม่ใช่ให้ถูกใจ จะได้ไม่เจ็บตัว สร้างความเข้าใจ เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย ผศ.ดร.อาภรณ์ แกล้วทนงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชีสาขาบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการ หลักสูตรระยะสั้น : คิดต้นทุนให้ถูกต้องไม่ใช่ให้ถูกใจ จะได้ไม่เจ็บตัว ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง – ศูนย์ฝึกอบรมพื้นที่ นครศรีธรรมราช : พัฒนากำลังคน โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม, อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบเกียรติบัตรให้กับผู้อบรม และ นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

—-

ผศ.ดร.อาภรณ์ แกล้วทนงค์ ในนามประธานการจัดกิจกรรม กล่าวว่า หลักสูตรระยะสั้น : คิดต้นทุนให้ถูกต้องไม่ใช่ให้ถูกใจ จะได้ไม่เจ็บตัว จัดขึ้นจำนวน 2 วัน 15 ชั่วโมง อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ แรงงานสถานประกอบการ และผู้ที่สนใจในอำเภอขนอม จำนวน 35 ท่าน และ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพิศา พรหมมา และ คุณศาศวัต มาศสุพงศ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ความสำคัญ และการจำแนกต้นทุน ข้อมูลต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการผลิตสินค้าและบริการ การประมาณการต้นทุน ฝึกวิเคราะห์คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการคำนวณกำไรตามเป้าหมาย ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลทางด้านบัญชีต้นทุนไปใช้ในการวางแผนการผลิต/การบริการ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

—-

จะเห็นได้ว่า การทำธุรกิจทุกประเภท เป้าหมายหลักก็คือการมีผลกำไรที่ดีในการดำเนินกิจการ โดยกำไรสามารถคำนวณได้ด้วยการนำรายได้มาหักลบกับค่าใช้จ่าย โดยต้นทุนถือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่งซึ่งจัดเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้ทราบว่าแต่ละเดือนกิจการจะมีกำไรหรือขาดทุน ข้อมูลต้นทุนยังสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของกิจการว่าเหมาะสมหรือมีความจำเป็นหรือไม่ ปัญหาที่สำคัญของธุรกิจ SMEs ประการหนึ่ง คือ ขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดี กลับพบว่ายอดขายเป็นไปตามเป้าแต่ไม่มีกำไรมากเท่าที่ควรจะเป็น หรือผู้ประกอบการหลายรายผลิตสินค้าออกมากลับประสบกับภาวะการขาดทุนโดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ขาย ดังนั้น การคิดต้นทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ