มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ เปิดหลักสูตรระยะสั้น เรียนฟรี ติดอาวุธกลยุทธ์การตลาดชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย อาจารย์สุพัชชา คงเมือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล สาขาบริหารธุรกิจ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง – ศูนย์ฝึกอบรมพื้นที่ นครศรีธรรมราช : พัฒนากำลังคน (หลักสูตรติดอาวุธกลยุทธ์การตลาดชุมชน) ภายใต้โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย – อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการ พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาการตลาด ดิจิทัลอย่างรับผิดชอบด้วยพันธมิตรธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางทะเลสู่ความยั่งยืน โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และ กล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชลนภารีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2567 (ที่ผ่านมา)

—-

อาจารย์สุพัชชา คงเมือง ในนามประธานการจัดกิจกรรม กล่าวว่า หลักสูตรติดอาวุธกลยุทธ์การตลาดชุมชน เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 วัน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดฝั่งอ่าวไทย จำนวน 30 ท่าน และ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกวลิณ อังคณานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ผศ.ดร. ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 8 โมดูล โมดูล 1: บทนำสู่ TikTok Shop  โมดูล 2 : การสร้างบัญชี TikTok Shop โมดูล 3 : อินเทอร์เฟซ TikTok Shop  โมดูล 4 : การเพิ่มสินค้าลงใน TikTok Shop  โมดูล 5 : การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง  โมดูล 6 : การสร้างโปรโมชันเพื่อเพิ่มยอดขาย โมดูล 7 : การวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประสิทธิภาพของร้านค้า โมดูล 8 : กลยุทธ์การขายบน TikTok Shop เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย สนับสนุน ความพร้อมในการยกระดับความสามารถของการท่องเที่ยวทางทะเลในการแข่งขันระดับสากล เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/share/p/LsuXkJ8c5bGjoAni