ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 3 / 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานในการประชุม และ ได้รับเกียรติจาก นายทรงเกียรติ จิโสะ และ นางสาวมัณฑนา ไกรศรีสมบัติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting