มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สร้างฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย ดร.ดวงกมล กรรมแต่ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขา จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์

————-

สำหรับโครงการปรับพื้นฐาน จัดขึ้นโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมโดยสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในสาขาวิชาเฉพาะทางได้ดียิ่งขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ตามกำหนดการ ตารางเรียน

========

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

https://www.facebook.com/cim.ruts

.

#RUTSKHANOMhttp://cim.rmutsv.ac.th/th

#RUTShttp://www.rmutsv.ac.th