มทร. ศรีวิชัย จับมือ สสน. ผนึกกำลังความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบ THAGRI ขยายผลการจัดการน้ำในระดับพื้นที่ผ่านกลไก อว. ส่วนหน้า

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ กับ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติและร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน พัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กลางคลังข้อมูล THAGRI ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ได้รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบแบบจำลองวิเคราะห์สมดุลน้ำและระบบติดตามการแพร่กระจายความเค็มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมนาคาบอลรูม โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดพัทลุง

.

สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินงาน เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดการประยุกต์ใช้วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติของ สสน. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับลุ่มน้ำ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยน เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันให้สามารถนำผลงานมาประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

.

บรรยากาศภายในงานนอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกความเข้าใจ ทางคณะกรรมการจัดงานได้รับเกียรติจาก นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรตามรูปแบบ BCG MODEL ของจังหวัดพัทลุง และ นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนบริหารจัดการน้ำและการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรตามรูปแบบ BCG MODEL พร้อมหารือการดำเนินงานการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบบริหารจัดการ ศูนย์กลางคลังข้อมูล THAGRI เพื่อ BCG โมเดล (Thailand Agricultural Data Collaboration Platform – THAGRI for BCG Model) การพัฒนา Dashboard เพื่อใช้แสดงข้อมูลสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรตามรูปแบบ BCG MODELของจังหวัดพัทลุง การพัฒนาระบบแบบจำลองวิเคราะห์สมดุลน้ำระดับตำบลและระดับแปลงเกษตรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง การพัฒนาระบบติดตามการแพร่กระจายความเค็มในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา นำไปสู่การถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่อไป