วิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ต้อนรับ MUT นครศรีธรรมราช 2024 ศึกษาการจัดการขยะ ตอบโจทย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วย นักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณชนากานต์ สุขสถิตย์ MUT Nakhon Si Thammarat ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม