คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยฯ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานเน้นย้ำทุกส่วนงานเตรียมความพร้อม เปิดเรียนปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการฯ และ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้างาน และ ผู้เกี่ยวข้องตามวาระเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ในการประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานจำนวนยอดนักศึกษายืนยัสิทธิ์และรายงานตัว ปีการศึกษา 2567 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แจ้งผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 6 , 9 เดือน) ผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ระดับมหาวิทยาลัย การเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2567 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบไม่ใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2569 – 2573 และในโอกาสเดียวกัน ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามกำหนดการ วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567 นักศึกษาเข้าหอพักภายในวิทยาลัยฯ, วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ปรับพื้นฐาน และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567