คณะผู้บริหาร อาจารย์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พัฒนาตนเองเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 67 เรียนรู้ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS (รุ่นที่ 3)

ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS (รุ่นที่ 3) จัดโดย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ (พื้นที่ไสใหญ่) กล่าวต้อนรับ เเละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นเเก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด ณ ณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยสิทธิ์ ชูสงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย (อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) บรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้ช่วยวิทยากร จากสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เเก่ นายกนกพล เมืองรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย นางทิพวรรณ พุทธวิโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายภานุวัฒน์ หนูนคง เเละ นายอานนท์ หลงหัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นพี่เลี้ยงคลายข้อสงสัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS (รุ่นที่ 3) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ พัฒนาทักษะของผู้สอนให้เป็น Smart Coach เเละเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งาน ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป