นักศึกษาบัญชี มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับโอกาสเข้าร่วม Accounting Camp แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน สร้างการรับรู้ด้านวัฒนธรรม ณ UiTM ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2567 นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จำนวน 4 ราย (นางสาวนฤมล ธรรมเสวต, นางสาวสุภัทรตา แขวงขาว, นางสาวสุปรีดา ยุบลวัฒน์ และ นายวิวัฒน์ เกียรติศักดิ์) ได้รับการคัดเลือก พร้อมด้วย ตัวแทนนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจทุกสังกัดของ มทร.ศรีวิชัย ให้เข้าร่วมโครงการ RUTS International Collaboration Camp 2024 (Accounting Camp) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมี ดร. ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมนักศึกษา ตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของคณะบัญชี เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง นักศึกษาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรม สังคม การสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย