มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เข้าร่วมโครงการการเสริมศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัย

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ สุจเสน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการการเสริมศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัย ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมสู่การยกระดับศักยภาพธุรกิจรูปแบบใหม่ (P25) จัดโดย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วม กับสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โดยมี รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ

ภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) บรรยายในประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 เพื่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ การนำผลงานวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ Technology Feasibility การวิเคราะห์ Freedom To Operate for Research and Development Project และ รอองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ Market Feasibility for R&D Project การวิเคราะห์ Financial Feasibility for R&D Project

.

เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ในพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป