นักศึกษา หลักสูตรการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม หนุน วสช.บ้านท่าขามเกษตรพอเพียง ผลิตนวัตกรรมสื่อคู่มือน้ำปั่นผัก พร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

🚩 นางสาวรัชนก อุดมทรัพย์ และ นางสาวจิตติมา สมมุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พัฒนานวัตกรรมสื่อประกอบการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง คู่มือน้ำปั่นผักของวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลงานการวาดภาพผักเป็นตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรมเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมข้อมูลสรรพคุณของผักผ่านบทกลอน อ่านแล้วน่าติดตาม ล่าสุด ผลงานดังกล่าว ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย โดยมี เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304190

.

🚩 นางสาวรัชนก อุดมทรัพย์ และ นางสาวจิตติมา สมมุ่ง กล่าวว่า คู่มือน้ำปั่นผักของวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการปรึกษาจาก ผศ.ดร.จิตติมา ชูพันธ์ และ อาจารย์ดวงพร โสมสุข อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาสื่อแนะนำน้ำปั่นผัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสำรวจข้อมูล พบว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง มีคณะศึกษาดูงานต่างๆ ทั่วประเทศเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก และ ผลิตภัณฑ์น้ำปั่นผัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแนวความคิดที่ว่า โดยปกติแล้วที่วิสาหกิจชุมชนฯ จะปลูกผักสลัดและผักออร์แกนิคต่างๆ จำนวนมาก ผักที่เหลือจากการจำหน่ายเป็นผักสดหากจะปล่อยทิ้งไปก็น่าเสียดาย ดังนั้น ทางวิสาหกิจชุมชนฯ จึงคิดหาวิธีการนำผักหลากหลายชนิดมาปั่นรวมเป็นน้ำปั่นผักเพื่อบริโภคเองภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และจำหน่ายแก่ผู้ที่รักสุขภาพทั่วไป

.

🚩 ความพิเศษน้ำปั่นผักของวิสาหกิจชุมชนฯ คือ ประกอบด้วยผักผลไม้ 9 รสยาตามตำรายาไทย ได้แก่ รสฝาด รสหวาน รสเมาเบื่อ รสขม รสเผ็ดร้อน รสมัน รสหอมเย็น และรสเค็ม น้ำปั่นผักจึงจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ดื่มอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลของน้ำปั่นผักให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก คณะผู้จัดทำนวัตกรรมจึงได้พัฒนาสื่อในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์อย่างมากในการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนฯได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวและนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวได้ต่อไป (คู่มือน้ำปั่นผักของวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง ออนไลน์ https://online.anyflip.com/ttfth/ykic/mobile/index.html… )