นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับโอกาสด้านการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม สนับสนุนทุนกว่า 1 แสนบาท

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอขนอม รองประธาน ในนามคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)  คนที่ 1 ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2566 ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 25,000 บาท/ปี จำนวน 4 ทุน และจำนวน 50,000 บาท/ปี จำนวน 4 ทุน ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

.

โดยมีนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 4 ราย วงเงิน 25,000 บาท/ปี จำนวน 3 ราย นายฉัตรมงคล ใจกว้าง นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1, นายวีรภัทร ปัญญานฤพล นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1, นางสาวนัทธิดา คงทอง นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และ วงเงิน 50,000 บาท/ปี จำนวน 1 ราย นายจิรพัฒน์ ศรชัย นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาต่อไป