มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณ ยึดหลัก “จำเป็น เหมาะสม และประหยัด” เพื่อองค์กร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์นิตยา ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการจัดโครงการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม

———–

โดยมี นายรณรุต ผลหิรัญ ห้วหน้างานบริหารและวางแผน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ร่วมกับ บุคลากรฝ่ายบริหารและวางแผน ประกอบด้วย แผนกงานแผนงานและงบประมาณ, แผนกงานสารบรรณ, แผนกงานบุคลากร, แผนกงานยานพาหนะ, แผนกงานอาคารสถานที่, แผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับงานนอก, แผนกงานการเงิน, แผนกงานบัญชี, แผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง, แผนกงานประชาสัมพันธ์ และ แผนกงานประเมินผลและรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นรูปแบบ Hybrid ทั้งระบบ Online On-site เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการจัดโครงการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านกระบวนการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “จำเป็น เหมาะสม และประหยัด” และสามารถนำมาพัฒนางานได้ต่อไป