ประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันส้วมโลกและพัฒนาส้วมสาธารณะรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว