งานวิจัย

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ
.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.
ดร. พิมพิศา พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี

กิจกรรมการดำเนินงานการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณะกรรมการ และอาจารย์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 15 ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อหน่วยงาน เมื่อถึงระยะเวลาครั้งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินการ (6เดือน) ในการดำเนินการวิจัยที่กำหนดไว้ในการดำเนินการวิจัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล

นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย