ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัยและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัยและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 เรื่อง ผลกระทบของประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ ที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและมูลค่ากิจการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ // Effects of Corporate Governance Efficiency on Management Efficiency and Enterprise Value of Companies in the Market for Alternative Investment (MAI)