มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จับมือ ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หารือพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ก้าวสู่สายอาชีพอย่างมั่นใจ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.อาทิตย์ สุจเสน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบ นายสมพร  ฮวดเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) นางอุษา  ทองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน ร่วมกันหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา การบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมแนวคิดทักษะสายอาชีพ ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี