วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม) เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567