รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือการจัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เตรียมพร้อมเปิดเรียน

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทุกพื้นที่ร่วมรับฟังและเสนอแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน 8 กรกฎาคม 2567 นี้ ล่องแก่งลุงทัน โฮมสเตย์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ขอบคุณภาพ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย