มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 6 หมวดที่ 5 บุคลากรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 6 หมวดที่ 5 บุคลากรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม

หมวดที่ 5 บุคลากรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นบุคลากร โดยการตั้งคำถามถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถ และอัตรากำลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่สถาบันผูกใจ จัดการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อนำศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวม
ของสถาบัน

ระบบ EdPEx ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เริ่มต้นในปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ 2567) ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ดังนี้

  1. ระดับมหาวิทยาลัย

1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  1. ระดับหน่วยงาน จำนวน 23 หน่วยงาน ประกอบด้วย

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.3 คณะบริหารธุรกิจ

2.4 คณะศิลปศาสตร์

2.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.7 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

2.8 คณะเกษตรศาสตร์

2.9 คณะสัตวแพทยศาสตร์

2.10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2.11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

2.12 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2.13 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

2.14 วิทยาลัยรัตภูมิ

2.15 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2.16 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.17 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.18 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.20 สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.21 สำนักงานอธิการบดี

2.22 สำนักงานวิทยาเขตตรัง

2.23 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เป็นทิศทางที่ดี ที่ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแรงร่วมใจเพื่อก้าวสู่เป้าหมายเดียวกัน ภายใต้เครื่องมือคุณภาพ EdPEx