ประกาศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)