ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเยี่ยม ดีเด่น และดีมาก ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2567 (1 กันยายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567)