ผลงานนักศึกษา

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล และอ.ดร.สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมด้วยนักศึกษา ได้ทำการผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19” ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจนกระทั่ง ณ ปัจจุบันการรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อยังคงมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางคณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดทำสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส” เพื่อเป็นการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและสร้างคว

โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน( AUCC2019) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562

     โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน( AUCC2019) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 ในปีนี้หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นำโดย ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว ผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายที่มีสมาชิกทั่วประเทศ 37 สถาบันการศึกษาเปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุพัชชา คงเมือง และอาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 7 คน และในปีนี้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าโดยมีอาจารย์นทิตา จิรโสภณ เป็นที่ปรึกษา ได้ร่วมส่งโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม iot เข้าร่วมประชุมด้วย รวมส่งบทความทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้น

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)

         นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)  ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561  ปีนี้สารสนเทศขนอม ส่งผลงานทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้นงาน และได้รับรางวัลคุณภาพ 3 ชิ้นงาน ได้แก่ ผลงานของนาย วงศ์ตะวัน สุขศานติ์  เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาระบบนิเวศบ้านท่าบ่อโก” ได้รางวัล very good paper award ภาค oral   ผลงานของนางสาวสุนิสา เนียมมีศรี เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ

           ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ประมวลภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2559

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประกอบไปด้วย 
นายสันติชัย  พรหมแก้ว 
นางสาววิชุดา  เจริญศักดิ์ 
นางสาวธิดารัตน์  แก้วศรี 
อาจารย์กัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดสัมมนาทางการบัญชี หัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

     เมื่อวันที่ 24 พฤษสจิกายน 2559 หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ขนอม) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีหัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ จัดโดย๕ณาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีและได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝน รัตนาภิรมย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร พื้นที่เขตสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางการบัญชี อาทิเช่น พนักงานบัญชีในเขตอำเภอขนอม คณาจารย์และนักศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม)ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน
ซึ่งมีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและเหรียญเงิน จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑.นางสาวอทิตยา กลับวิหค ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐
๒. นางสาวสุนิสา สะแม ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗
และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน ๕ คน ได้แก่

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 58

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม งานสืบสานประเพณีวิถีไทยวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง”

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสืบสาน ประเพณีวิถีไทย วันลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง”โดยมีสโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยประสานการจัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณสระน้ำ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ โดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่า

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์"

    ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษจิกายน 2558 ของนักกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ