ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)

         นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2018)  ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561  ปีนี้สารสนเทศขนอม ส่งผลงานทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้นงาน และได้รับรางวัลคุณภาพ 3 ชิ้นงาน ได้แก่ ผลงานของนาย วงศ์ตะวัน สุขศานติ์  เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาระบบนิเวศบ้านท่าบ่อโก” ได้รางวัล very good paper award ภาค oral   ผลงานของนางสาวสุนิสา เนียมมีศรี เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจระหว่างประเทศ

           ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ประมวลภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2559

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประกอบไปด้วย 
นายสันติชัย  พรหมแก้ว 
นางสาววิชุดา  เจริญศักดิ์ 
นางสาวธิดารัตน์  แก้วศรี 
อาจารย์กัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดสัมมนาทางการบัญชี หัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

     เมื่อวันที่ 24 พฤษสจิกายน 2559 หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ขนอม) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีหัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ จัดโดย๕ณาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีและได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝน รัตนาภิรมย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร พื้นที่เขตสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางการบัญชี อาทิเช่น พนักงานบัญชีในเขตอำเภอขนอม คณาจารย์และนักศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม)ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน
ซึ่งมีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและเหรียญเงิน จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑.นางสาวอทิตยา กลับวิหค ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐
๒. นางสาวสุนิสา สะแม ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย ๓.๘๗
และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน ๕ คน ได้แก่

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 58

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม งานสืบสานประเพณีวิถีไทยวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง”

        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสืบสาน ประเพณีวิถีไทย วันลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ภายใต้ชื่องาน “แหลงใต้ ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง”โดยมีสโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยประสานการจัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณสระน้ำ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ โดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่า

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์"

    ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์" ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษจิกายน 2558 ของนักกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 

ประมวลภาพกิจกรรมขบวนพาเหรดจาก 14 หน่วยงาน ในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์"

ภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเหรดจาก 14 หน่วยงาน ในเส้นทางตลาด อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10 "ไสใหญ่เกมส์"

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีฝึกซ้อมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 112 คน
ซึ่งปีนี้มีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและเหรียญเงิน จำนวน 2 คน คือ
1.นางสาวศิวารินทร์ แป้นปั้น ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
2.นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณปานดี ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน
และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 7 คน ได้แก่