โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน( AUCC2019) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562

     โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน( AUCC2019) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 ในปีนี้หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นำโดย ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว ผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายที่มีสมาชิกทั่วประเทศ 37 สถาบันการศึกษาเปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุพัชชา คงเมือง และอาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 7 คน และในปีนี้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าโดยมีอาจารย์นทิตา จิรโสภณ เป็นที่ปรึกษา ได้ร่วมส่งโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม iot เข้าร่วมประชุมด้วย รวมส่งบทความทั้งหมด 8 ชิ้นงาน ได้รับการตอบรับ 6 ชิ้นงาน เป็นประเภทนำเสนอปากเปล่า (ORAL) 3 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลโครงงานมีคุณภาพที่ 1 (Excellent paper) 1 ชิ้นงาน รางวัลมีคุณภาพที่ 3 (Good paper) 2 ชิ้นงาน ... และในส่วนของการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 3 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลมีคุณภาพที่ 3 (good paper) 2 ชิ้นงาน รวมทั้งหมด 5 ชิ้นงาน จากทั้งหมด 6 ชิ้นงาน