เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล และอ.ดร.สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมด้วยนักศึกษา ได้ทำการผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19” ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจนกระทั่ง ณ ปัจจุบันการรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อยังคงมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางคณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดทำสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส” เพื่อเป็นการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในการใช้แอลกอฮอล์เจลร่วมกัน