วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดสัมมนาทางการบัญชี หัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

     เมื่อวันที่ 24 พฤษสจิกายน 2559 หลักสูตรวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ขนอม) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการบัญชีหัวข้อ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ จัดโดย๕ณาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีและได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝน รัตนาภิรมย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร พื้นที่เขตสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางการบัญชี อาทิเช่น พนักงานบัญชีในเขตอำเภอขนอม คณาจารย์และนักศึกษา