ประมวลภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2559

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประกอบไปด้วย 
นายสันติชัย  พรหมแก้ว 
นางสาววิชุดา  เจริญศักดิ์ 
นางสาวธิดารัตน์  แก้วศรี 
อาจารย์กัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประกอบไปด้วย 
นางสาวปรียากร  แรกวาที 
นางสาวปวีณา  วิจิตรจันทร์ 
นางสาวรุสนีย์  อาแวกจิ 
อาจารย์กัณฐาภรณ์  ชัยกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ประกอบไปด้วย 
นางสาววันวิสาข์  เมืองพรหม 
นางสาวสุจินันท์  เหมือนเลื่อน 
นายอภิวัฒน์  ศิริวัฒน์ 
อาจารย์ระริน  เครือวรพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต (ไสใหญ่)
ประกอบไปด้วย 
นายณรงค์  พูนผล 
นางสาวอุดมลักษณ์  เกตุแดง 
นางสาวชุติมณฑน์  อึ้งวานิชกร 
อาจารย์อัญชลี  สนดี อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ประกอบไปด้วย 
นางสาวสาริณี  สุวรรณ 
นางสาวกฤติยาภรณ์  มีแต้ม 
นางสาวอโณทัย  แก้วคุ้มภัย 
อาจารย์จิรัชญา  งามขำ อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ปาริชาติ  มณี อาจารย์ที่ปรึกษา