วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ สำหรับครั้งนี้ โดยได้รับรางวัล Very Good Paper Award จำนวน 4 ชิ้นงาน จากที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 5 ชิ้นงาน