ประกาศ : การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประกาศ : การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี
.
http://council.rmutsv.ac.th/node/205