ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 5 คน

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 5 คน

เอกสารประกอบ: