ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ของหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 view
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายอื่นภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ view
ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 view
การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงาน จำนวน 12 เรื่อง view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอความร่วมมือนักศึกษา(เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน) กรอกแบบสำรวจความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562(ฤดูร้อน) view
เปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:แนวทางปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศมทร.ศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 view
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์(วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563) view
ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 view