ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต view
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี view
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2561 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : หนังสือ นศ 0017.3/ว 1420 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : หนังสือ ศธ 0584/ว.31 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 view
ประกาศวิทยาลัยเทคโยโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 view
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 view
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : พิจารณาการปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และชะลอการจัดทำข้อตกลงการประเมิน view
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วม กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส. เข้าค่าย University Keys Camp. เป็นการค้นหาตัวตนและคณะที่ใช่กับพี่ๆ RUTS ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 view
ขอเชิญร่วมงานขนอมวิชาการ ภายใต้ชื่องาน "ศรีวิชัยขนอมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม" ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER) ในวันที่ 11 มกราคม 2562 view
แก้ไข ตารางคุมสอบกลางภาคอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 view