ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 view
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio view
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา view
แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชฯอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา - Copy view
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 view
ประกาศ ตารางการคุมสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 1/2560 view
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 1/2560 view
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2560 view
ประกาศ กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ปีการศึกษา 1/2560 view
ประกาศ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) view
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2560 view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมย่อยใหญ่ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 view
ประกาศมหาวิทยาลัยแนวปฏิบัติการแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร view
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 view