ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 view
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปกร ครั้งที่1/2564 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view
ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกการระบบสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน และ เรื่อง คู่มือการขอรับเงินสนันสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรงอำเภอขนอมปี 2563 view
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ฝึกอบรม แก่บุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคฌนเลยีราชมงคลศรีวิชัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :คำสั่งสภามทร.ศรีวิชัย ที่ 9/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จำนวน 3 เรื่อง view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ :การตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ view
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Government Skill Self- Assessment) view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ view
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ view
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 view