ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 และ ปฏิทินกำหนดการสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 view
ขั้นตอนและการใช้งาน Srivijaya WiFi [e-Passport] ด้วยบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (RMUTSV e-Passport) view
ประกาศกำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 view
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเเต่ละเขตพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอขนอม เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช view
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเเต่ละเขตพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอขนอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทะฺลงคะเเนนเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง view
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศํยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view