ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง รับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 view
กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 view
ประชาสัมพันธ์ผุ้ที่สนใจส่งแบบกรอกประวัติ เพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสุงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต view
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561(ฤดูร้อน) view
ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต view
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตราฐานความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี view
ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบวัดความสามารถด้านสมรถนะวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2561 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : หนังสือ นศ 0017.3/ว 1420 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 อัตรา view