ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ขั้นตอนและการใช้งาน Srivijaya WiFi [e-Passport] ด้วยบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (RMUTSV e-Passport) view
ประกาศกำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 view
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเเต่ละเขตพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอขนอม เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช view
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเเต่ละเขตพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตพื้นที่อำเภอขนอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทะฺลงคะเเนนเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีการเลือกตั้ง view
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศํยในหอพักของวิทยาลัยฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง รับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 view
กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 view
ประชาสัมพันธ์ผุ้ที่สนใจส่งแบบกรอกประวัติ เพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสุงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต view